HDA Magazine

ሀድያ ልማት ማህበር (ሀልማ)

የተሻሻለ መተዳደሪያ ደንብ

         ነሐሴ 2011 ዓ.ም

             ሆሣዕና

መግቢያ

የሀድያ ልማት ማኅበር (ሀልማ) ከተመሰረተበት 24 ዓመታትን ያስቆጠረ ሀገር በቀል ለትርፍ ያልተቋቋመ መንግስታዊ ያልሆነ ድርጅት ሆኖ በክልላችንም ሆነ  በአገራችን ቀደምት ወይንም አንጋፋ ከሆኑ የልማት ማኅበራት አንዱ ነዉ፡፡ ልማት ማህበሩ ከተመሰረተበት ጀምሮ ባለፉት ዓመታት በበርካታ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ አገልግሎቶችን ለሕዝቡ እያበረከተ ቢቆይም በተለያዩ ውስጣዊና ውጫዊ ችግሮች ምክንያት እንደ ዕድሜው አንጋፋነት የሕዝባችንን የልማት ፍላጎት ከማርካትና ድህነትን ከመቅረፍ አንጻር እያበረከተ ያለው አስተዋጽኦ ወቅቱ የሚፈልገውን ደረጃ የሚመጥን አይደለም፡፡

በመሆኑም እንደ ሀገርም መንግስታችን ሥር የሰደደውን የሕዝባችንን ማኅበራዊና ኢኮኖሚያዊ ችግሮችን ለመፍታት ከፍተኛ ትግል እያደረገ ባለበት በአሁኑ ወቅት ልማት ማኅበሩም ከሌሎች ኣቻ ማህበራት ጋር ተወዳዳሪ ከመሆንም ባሸገር ለዞን ሕዝብ የተቀመጠለትን ራዕይና ተልዕኮ እንዲያሠካ መሠረታዊ የማስፈፀም አቅም ጉድለቶችን በመለየት የዳሰሳ ጥናት እንዲያደርግና የጥናቱ ሪፖርት ለማኅበሩ ጠቅላላ ጉባዔ እንዲቀርብ የዞን አስተዳደር የሰየመዉ የጥናት ቡደን ለለዉጥ መሠረት ሊሆን የሚችል ጥናታዊ ጽሑፍ ለጠቅላላ ጉባኤ አቅርበዉ ጠቅላላ ጉባዔም ታህሣሥ 6/2010 ዓ/ም ባደረገዉ ዉይይት የጥናት ሰነዱን መነሻ በማድረግ ለልማት ማህበሩ መሠረታዊ ለዉጥ ሊያመጡ የሚችሉ ነጥቦችን በመለየት የማህበሩ ሥራ አስፈጻሚ ቦርድ ከሀልማ መዋቅር ጋር አፈጻጸሙን ተግባራዊ እንዲያደርግ አቅጣጫ አስቀምጠዋል፡፡

የሥራ አመራር ቦርዱም በ23/04/2010 ዓ/ም ባደረገዉ ስብሰባ በሥሩ የተላያዩ ኳሚቴዎችን በማዋቀር ወደ ተግባር ገብተዋል፡፡ ከእነዚህም ተግባራት አንዱ የልማት ማህበሩ መተዳደሪያ ደንብ ተሻሽሎ በዞኑ መንግሥት ያልተሸፈኑ የልማት ክፍተቶቸን ለመሙላት የለዉጥ መሣሪያ ሆኖ እንዲያገለግል ታስቦ እንዲዘጋጅ ተደርገዋል፡፡

በዚህ መሰረት በ2002 ዓ.ም  ለሁለተኛ ጊዜ ተሻሽሎ በተዘጋጀዉ መተዳደሪያ ደንብ ልማት ማህበሩ ቀላል የማይባሉ የልማት አጀንዳዎችን እያከናወነ ቢቆይም የሕዝባችን የልማትና የለዉጥ ፊላጎት በደረሰበት ደረጃ መተዳደሪያ ደንቡን ማሻሻል በማስፈለጉ ምከንያት ከዚህ በፊት ልማት ማህበሩ ይጠቀማቸዉ የነበረዉን መተዳደሪያ ደንቦችን መሠረት በማድረግ እንዲሁም ከተለያዩ አቻ የልማት ማህበራት ተሞክሮ በመዉሰድ የተዘጋጀዉን የልማት ማህበሩን ስትራቴጂክ ዕቅድ ሰነድና ሌሎች ግብአት ሊሆኑ የሚችሉ ሰነዶችን በመጠቀም ይህ የሀዲያ ልማት ማህበር መተዳደሪያ ደንብ ለሶስተኛ ጊዜ ተሻሽሎ ቀርበዋል፡፡

አንቀጽ 1

 አጭር ርዕስ

ይህ መተዳደሪያ ደንብ በ2011 ዓ/ም ለሦስተኛ ጊዜ የተሻለዉ የሀዲያ ልማት ማህበር ሕገ-ደንብ ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል፡፡

አንቀጽ 2

 መቋቋም

 ሀድያ ልማት ማህበር የተባለ በጎ አድራጎት ማህበር የካቲት 8/1986 ዓ.ም ተቋቁሟል፡፡

      አንቀጽ 3

     ስያሜ

ማህበሩ የሀድያ ልማት ማህበር በሚል ተሰይመዋል፡፡ ከዚህ በኋላ “የሀድያ ልማት ማህበር” ተብሎ ይጠቀሳል፡፡

አንቀጽ 4

የደንቡ ተፈጻሚነት ወሰን

ይህ መተዳደሪያ ደንብ ተፈጻሚነቱ በሀዲያ ልማት ማህበርና በማህበሩ አባላት ይሆናል፡፡

አንቀጽ 5

ዓላማ

G. ¾ƒUI`ƒ MTƒ e^­‹” SÅÑõ’

K. ¾›?‹ ›Ã y=/›?Ée SŸLŸM“ Sq×Ö` e^” ÚUa ¾Ö?“ MTƒ e^­‹” SÅÑõ’

N. ¾”èI SÖØ ¨<H ›p`xƒ Y^­‹” SÅÑõ፣

S. ¾}ðØa Gwƒ፣ የአካባቢ ጥበቃና የቤተሰብ ኑሮ ማሻሸል e^­‹” SÅÑõ፣

W. ¾¨×„‹“ c?„‹ MTƒ ባTŸK ›Óvw SÅÑõ

[. ¾GÉÁ vIM“ s”s MTƒ SÅÑõ እና 

c. ¾Y^ °ÉM ðÖ^“ eþ`ƒ MTƒ SÅÑõ ናቸዉ፡፡

አንቀጽ 6

የበጀት ዓመት

የማህበሩ የበጀት ዓመት እ.ኤ.አ. ከጀነዋሪ 1 እስከ ዲሴምበር 31  ይሆናል፡፡

አንቀጽ 7፡ የማህበሩ አድራሻ

የማህበሩ ዋና መስሪያ ቤት በደቡብ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ክልል መንግሥት በሀድያ ዞን በሆሳዕና ከተማ የሚገኝ ሲሆን በዞኑ ባሉት በሁሉም ወረዳዎችና ከተማ አስተዳደሮች እንዲሁም የሀድያ ብሔር ተወላጆች በብዛት በሚገኝባቸዉ የሀገሪቱ አካባቢዎችና ከሀገር ዉጭ ጭምር ቅርንጫፍ ጽ/ቤቶች ይኖሩታል፡፡

አንቀጽ 8፡ ትርጉም

8.1የሀድያ ልማት ማህበር ማለት በዚህ መተዳደሪያ ደንብ መሰረት የተቋቋመው የሀድያ ልማት የበጎ አድራጎት ማህበር ነው፡፡

8.2 ኤጀንሲ ማለት በአዋጅ ቁጥር —/2011 መሠረት የተቋቋመው የሲቪል ማኅበረሰብ ድርጅቶች ኤጀንሲ ነው።

8.3 #c¨<$ TKƒ ¾}ðØa c¨< ¨ÃU uQÓ c¨<’ƒ ÁÑ– ›”M ’¨<::

8.4 ጠቅላላ ጉባዔ ማለት መስራች አባላትንና በዚህ መተዳደሪያ ደንብ መሰረት ተቀባይነት ያገኙ ሌሎች አባላትን ያቀፈ የማህበሩ የበላይ አካል ነው፡፡

8.5 ‹‹አባል›› ማለት የማኅበሩ መስራች የሆኑ ወይንም ከምስረታው በኋላ የማኅበሩ አባል የሆኑ በዞኑ የተለያዩ ልማቶችን የሚያካሄዱ የሲቪል አባላትና ራስ አገዝ ማኅበራት፣ ድርጅቶችና ግለሰቦች ናቸው፡፡

8.6 #ሙሉ አባል›› ማለት በራሱ ፈቃድ አባል ለመሆን አመልክቶና ተፈቅዶለት የመመዝገቢያና መደበኛ የመዋጮ ክፍያ እየፈጸመ ያለና እንዳስፈላጊነቱ በዕውቀቱና በጉልበቱ ልማት ማኅበሩን እያገለገለ የሚገኝ ሰው ነው፡፡

8.7 ‹‹ተባባሪ አባል›› ማለት የማኅበሩን ዓላማና ደንብ በመቀበል ማኅበሩን በሀሳብ፣ በገንዘብና በማቴሪያል እያጠናከረ ያለ ሰው ነው፡፡

8.8 #*Ç=ƒ ¢T>‚$ TKƒ uTu\ ÖpLL Ñ<v¯@ ¾T>ssU ¾Tu\” ¾Y^ ›ðíìU ¾T>Ÿ}M ›”M ’¨<::

8.9 ‹‹የበላይ ጠባቂ›› ማለት የማኅበሩ የበላይ ኃላፊ ሆኖ የማኅበሩን ቦርድና ዋና ዳይሬክተርን መሰየም የሚችል ሆኖ የዞኑ አስተዳዳሪ የማኅበሩ ጠቅላላ ጉባዔ ሰብሳቢ ነው፡፡

8.10 #¾Y^ ›S^` x`É$ TKƒ uTu\ ÖpLL Ñ<v¯@ ¾T>S[Ø“ ¾TIu\” e^ uuLÃ’ƒ ¾T>S^“ ¾T>q×Ö` ›”M ’¨<::

8.11 #¾p/ê/u?ƒ ›S^` ¢T>‚$ TKƒ ŸGÉÁ µ” ¨<ß ¾GMT p/ê/u?„‹ u}Ÿð}v†¨< ›”vu=­‹ ’ª] ›vLƒ SGŸM ¾T>S[Ö< ŸZeƒእeŸ ›Ueƒ ›vLƒ ÁK<ƒ ¾p/ê/u?~” e^ uTTŸ`“ ‚¡’>”© ÉÒõ uSeÖƒ ¾T>ÁÓ´ ›”M ’¨<::

8.12 #ª“ ê/u?ƒ$ TKƒ ¾TIu\” ¾°Kƒ }°Kƒ }Óv^ƒ” ¾T>ÁŸ“¨<” uª“ ÇÃ_¡ተ` ¾T>S^ ›”M ’¨<::

8.13 #ª“ ÇÃ_¡ቴር$ TKƒ ¾TIu\” ª“ ê/u?ƒ e^ uuLÃ’ƒ ¾T>S^ uY^ ›S^` x`É ¨ÃU uTIu\ ¾uLà Öum ¾T>jU ¨ÃU ¾T>SÅw c¨< ’¨<::

8.14 #T’@ÏS”ƒ$ TKƒ ¾TIu\ ª“ ê/u?ƒ e^ ›S^` ¢T>‚ J• ¾TIu\ ª“ ê/u?ƒ ª“ ÇÃ_¡ተርና kØታ }Ö]’ታ†¨< Kእ`c< ¾J’< ¾Y^ ኃLò­‹” Ákð“ ¾TIu\” ›ÖnLà ¾°Kƒ }°Kƒ }Óva‹” በኃላፍነት ¾T>ÁŸ“¨<” ›”M TKƒ ’¨<::

8.15 #p`”Ýõ ê/u?ƒ$ TKƒ uµ’< vK<ƒ G<K<U ¨[Ç­‹’ ¾Ÿ}T ›e}ÇÅa‹“ እ”ÇeðLÑ>’~ Ÿµ” ¨<ß ¾T>Ñ–< Kማህበ\ ¯LT eŸ?ታT’ƒ ¾T>ssU ²`õ ’¨<::

8.16 #¾MTƒ ¢T>‚ TKƒ$ Kª“ ê/u?ƒ ¨ÃU Kp`”Ýõ }Ö] ¾J’ uÑ>²?Á©’ƒ ¨ÃU usT>’ƒ uGÉÁ µ”“ Ÿµ” ¨<Ü uT”—¨<U Å[Í“ u¾ƒ—¨<U xታ¾T>ssU ¾Y^ ²`õ ’¨<::

8.17 #Sªà$ TKƒ የTህበ\ ›vLƒ ¾TIu\” ¯LT KTeðçU  u¾¨\ ¨ÃU u¾¯S~ uSÅu—’ƒ ¾T>ðêU ¾Ø_ Ñ”²w ¡õÁ TKƒ ’¨<::

8.18 #TssT>Á$ TKƒ Tህu\ uóÓ”e ›pU uT>ÇŸUuƒ Ñ>²? ŸSªà K?L uÖpLL Ñ<v¯@ uSÖ”“ uÑ>²? }¨e• ¾Tህu\ ›vLƒ“ ÅÒò­‹ ¾T>ðêS<ƒ ¡õÁ TKƒ ’¨<::

አንቀጽ 9

 መደበኛ አባላት

 1. መስራች አባላትንና በዚህ መተዳደሪያ ደንብ መሠረት በጠቅላላው ጉባዔ ውሣኔ ተቀባይነት ያገኙ አባላትን ይይዛል፡፡
 2. የሚከተሉትን መመዘኛዎች የሚያሟላ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ሰው መደበኛ አባል መሆን ይችላል፡፡

ሀ.  በማህበሩ ዓላማና ግብ የሚያምን፤

ለ.  እድሜው ከ15 ዓመት በላይ የሆነ፣

ሐ. የማህበሩን የመተዳደሪያ ደንብ እንዲሁም በጠቅላላ ጉባዔው በየጊዜው የሚወጡ የሥነ-ምግባር ደንቦችን የሚቀበልና ተግባራዊ የሚያደርግ፣

መ. በአባላት ጠቅላላ ጉባዔ በየጊዜው ስምምነት የሚደረግባቸውን ክፍያዎችና መዋጮዎች መክፈል የሚችልና

ሠ.  በህግ መብቱ ያልተገፈፈ፡፡

አንቀጽ 10

 የክብር አባላት

 1. የማህበሩ አባል ያልሆኑና የበጎ አድራጎት ማህበሩን ዓላማ ለማስፈጸም ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያበረከቱ፤ የበጎ አድራጎት ማህበሩ በሚሰራባቸው ዘርፎች ተሰማርተው ውጤታማና የለውጥ አርአያ በመሆን በበጎ አድራጐት ማህበሩ አባላት ከፍተኛ ተቀባይነትን ያገኙ ግለሰቦች ወይም ድርጅቶች በጠቅላላ ጉባዔው ውሳኔ የክብር አባል ይሆናሉ፡፡
  1. የክብር አባላት በማህበሩ ውስጥ የመምረጥ የመመረጥና ድምፅ የመስጠት መብት አይኖራቸውም፡፡
  1. የክብር አባላት በራስ ተነሳሽነት ካልሆነ በቀር የአባልነት መዋጮዎችንና ሌሎች ክፍያዎችን የመክፈል ግዴታ አይኖርባቸውም፡፡

አንቀጽ 11

  የአባላት መብት

 1. ሁሉም መደበኛ አባላት እኩል መብት አላቸው::
 2. የማህበር አባልነት ለወራሾችም ሆነ ለሌላ ሰው የማይተላለፍ የግል መብት ነው፡፡
 3. ማንኛውም የማህበሩ መደበኛ አባል፡-

ሀ. ለልማት ማህበሩ ዓላማና ተልእኮዎች መሳካት የሚጠቅሙ ማናቸውንም አይነት ስራዎች የመስራት፣

ለ. የመምረጥ፣ የመመረጥና ስለበጎ አድራጎት ማህበሩ እንቅስቃሴ ማንኛውንም መረጃ ጠይቆ የማግኘት፣

ሐ. በጠቅላላ ጉባዔው ስብሰባ የመገኘት፣ ስለበጎ አድራጎት ማህበሩ እንቅስቃሴ አስተያየትና ድምጽ የመስጠት እና

መ. አባልነቱ እንዲቋረጥ የመጨረሻ ውሳኔ ከመሰጠቱ በፊት በስራ አስፈጻሚ ቦርድ የመሰማት መብት አለው፡፡   

አንቀጽ 12  የአባላት ግዴታ

 1. ማንኛውም አባል የአባልነት መዋጮን በወቅቱ የመክፈል ግዴታ አለበት ፣
 2. አንድ አባል ከአባልነት ከመሰናበቱ በፊት የሚፈለግበትን ዕዳ የመክፈል ግዴታ አለበት፣
 3. ማንኛውም አባል የልማት ማህበሩን የመተዳደሪያ ደንብ፣ በጠቅላላ ጉባዔ የሚወጡ መመሪያዎችና ውሣኔዎችን የማክበር ግዴታ አለበት፣
 4. ማንኛውም አባል የልማት ማህበሩን ዓላማና የገባቸውን ግዴታዎች የማክበር፣ የልማት ማህበሩን ንብረት የመንከባከብና የሚጠበቅበትን አገልግሎት የመስጠት ግዴታ አለበት፣
 5. በልማት ማህበሩ መደበኛና አስቸኳይ ስብሰባዎች ላይ የመገኘት ግዴታ አለበት ::

አንቀጽ 13

 የአባላት መዋጮና ሌሎች ክፍያዎች

 1. የልማት ማህበሩ መዋጮና ሌሎች ክፍያዎች የሚደረጉበት ጊዜና መጠን በጠቅላላ ጉባዔው ሲወሰን ይፈጻማል፡፡
 2. በጠቅላላ ጉባዔው በሚወሰነው የጊዜ ገደብ የማይከፍል ሰው በጠቅላላ ጉባዔው ውሳኔ መሰረት መቀጮ ይጣልበታል፡፡
 3. የአባልነት መዋጮ ባለመክፈሉ ምክንያት በጠቅላላ ጉባዔው የተጣለበትን ቅጣት ያልከፈለ አባል ላይ ዕዳውን እስኪከፍል ድረስ ጠቅላላ ጉባዔው ድምፅ የመስጠት ወይም ማንኛውንም ሌላ መብት ሊያነሳ ይችላል::

አንቀጽ 14

አባልነት ስለሚቋረጥባቸው ሁኔታዎች

አንድ የልማት ማህበሩ አባል አባልነቱ የሚቋረጠው፡-

 1. ሲሞት፣
 2. መተዳደሪያ ደንቡ ላይ በተገለጸው መሠረት ወይም በሌላ አጥጋቢ ምክንያት ከአባልነት እንዲሰናበት ጠቅላላ ጉባዔው ሲወስን፣
 3. የልማት ማህበሩን ክብርና ህልውና በሚነካ ወይም በሚያናጋ ተግባር ላይ መሳተፉ በማስረጃ ሲረጋገጥና ይህም በጠቅላላ ጉባዔው ሲወሰን፣
 4. ለልማት ማህበሩ ዓላማ መሳካት በሚደረጉ እንቅስቃሴዎች ውስጥ ተገቢውን ተሣትፎ ለማድረግ ፍቃደኛ ሳይሆን ሲቀር እና ይኸው በጠቅላላ ጉባኤው ሲወሰን፣
 5. መዋጮውን ለአንድ አመት ያህል ጊዜ ባለመክፈሉ በጠቅላላ ጉባዔው ከአባልነቱ ሲሰናበት፣
 6. ስልጣን ባለው ፍርድ ቤት ችሎታው/ዋን ወይም መብቱን ሲነጠቅ ወይም ከአባልነት ሲወገድ እና
 7. ከበጎ አድራጎት ማህበሩ አባልነት በራሱ ፈቃድ ለመልቀቅ በጽሁፍ ሲጠይቅ ይሆናል፣

አንቀጽ 15

የልማት ማህበሩ አደረጃጀት

የልማት ማሕበሩ ጠቅላላ ጉባዔ፣ የስራ አመራር ቦርድ፣ የኦዲት ኮሚቴ፣ ዋና ዳይሬክቶሬት፣ የዕቅድ ዝግጅት ክትትልና ግምገማ ዳይሬክቶሬት፣ የአባላት ልማትና ሀብት አሰባሰብ ዳይሬክቶሬት፣ ቢዝነስ ልማትና ሥራ ዕድል ፈጠራ ዳይሬክቶሬት፣ ኢንፎርሜሽን ኮሙኒኬሽንና የህዝብ ግንኙነት  ዳይሬክቶሬት፣ የሰው ሀብት ልማትና ሥራ አመራር ዳይሬክቶሬት፣ ፋይናንስና ንብረት አስተዳደር፣ ግዢና ጠቅላላ አገልግሎት፣ የባህል፣ ታሪክና ቋንቋና ቱሪዝም ይኖረዋል፡፡

የሀድያ ልማት ማህበርድርጅታዊ መዋቅር

Hadiya Development Association – Organizational Structure

የጠቅላላ ጉባኤ General Assembly
ኦዲት ኮሚቴ Audit Committee
የሥራ አመራር ቦርድ Executive Board
የማህበሩ ዋና ጽ/ቤት Head Office
አስተባባሪ ኮሚቴ Executive Committee
ቅርንጫፍ ጽ/ቤት Branch Office
አስተባባሪ ኮሚቴ Executive Committee
ቅርንጫፍ ጽ/ቤት Branch Office
የአዲስ አበባ ሀልማ
አስተባባሪ ኮሚቴ Executive Committee
ቅርንጫፍ ጽ/ቤት Branch Office
የድሬዳዋ ሀልማ
አስተባባሪ ኮሚቴ Executive Committee
ቅርንጫፍ ጽ/ቤት Branch Office
የሀዋሳ ሀልማ
13 ወረዳና የ4 ከተማ አስተዳደሮች የሀልማ አስተባባሪ ኮሚቴ
የቀበሌ የሀልማ አስተባባሪ ኮሚቴ
አስተባባሪ ኮሚቴ Executive Committee
ቅርንጫፍ ጽ/ቤት Branch Office

የሀድያ ልማት ማህበርዋና /ቤት የሰዉ ሀብት አደረጃጀት መዋቅር

HDA – Head Office Structure

የዕቅድ ዝግጅት፣ ክትትልና ግምገማ ዳይሬክቶሬት Planning, Monitoring and Evaluation Directorate  
የአባላት ልማትና ሀብት አሰባሰብ ዳይሬክቶሬት Membership Development& Resource Mobilization Directorate    
ቢዝነስ ልማትና ሥራ ዕድል ፈጠራ ዳይሬክቶሬት Business Development Directorate
ኢንፎርሜሽን ኮሙኒኬሽንና የህዝብ ግንኙነት  ዳይሬክቶሬት Information, Communication Directorate
የሰው ሀብት ልማትና ሥራ አመራር ዳይሬክቶሬት Human Resource Development & Management
ፋይናንስና ንብረት አስተዳደር Finance & Property Administration  
ግዢና ጠቅላላ አገልግሎት Purchasing & General Services  
የባህል፣ ታሪክና ቋንቋና ቱሪዝም Culture & Tourism Service Officer  
የማህበሩ ዋና ጽ/ቤት – ዋና ዳይሬክተር Head Office  

 

አንቀጽ 16

   የጠቅላላ ጉባዔው ስልጣንና ተግባር

1. ጠቅላላ ጉባዔው በዚህ መተዳደሪያ ደንብ አንቀጽ 8 ንኡስ አንቀጽ 4 ላይ የተጠቀሱትን መደበኛ አባላት የሚያካትት ቢሆንም K›c^` እ”Ç=ÁS‹ ¾Ñ<v¯@¨</ewcv ›vLƒ ¾p`”Ýõ ê/u?ƒ ኃላፊዎች& ¾GMT ›vM ¾ÓM’ ¾S”Óeƒ“ S”Óeታ© ÁMJ’< É`σ ኃLò­‹ እ“ ¾¡w` ›vLƒ ¾}Ñ–<uƒ J• በህግና በልማት ማህበሩ መተዳደሪያ ደንብ መሠረት የሚከተሉት ስልጣንና ተግባራት ይኖሩታል፡-

      ሀ.   ጠቅላላ ጉባዔው የማህበሩ የበላይ አካል ነው፣

      ለ.   የልማት ማህበሩን መተዳደሪያ ደንብ ያወጣል፣ ያሻሽላል፣

      ሐ.  በመተዳደሪያ ደንቡ መሠረት የልማት ማህበሩን ኦዲት ኮሚቴን ይመርጣል፣ ያሰናብታል፣

መ.  የሥራ አመራር ቦርድ አባላትን ይሾማል፤ ይሽራል፣

ሠ. የልማት ማህበሩን ዋና መስሪያ ቤት የመለወጥና ቅርንጫፎች የመክፈት የመጨረሻ ውሳኔ ያሳልፋል፣

      ረ.   የልማት ማህበሩ መፍረስና ንብረት ማጣራት ላይ ይወስናል፣

ሰ.  የልማት ማህበሩን ዓመታዊ የስራ ክንውን ሪፖርት፣ የሂሳብ መግለጫ፣ የኦዲት ሪፖርትና ዓመታዊ በጀት ያፀድቃል፣

      ሸ.   ዓመታዊ የስራ ፕሮግራምን በመመርመር እቅድና በጀት ያፀድቃል፣

      ቀ.   በልማት ማህበሩ የፖሊሲና የስትራቴጂ ጉዳዮች ላይ ይወስናል፣

      በ.   የልማት ማህበሩ አባል ለመሆን በቀረበው ጥያቄ ላይ ውሳኔ ይሰጣል፣

ተ.  በዚህ መተዳደሪያ ደንብ አንቀፅ 12 በተገለፀው መሠረት ግዴታውን ያልተወጣ አባልን ጉዳይ መርምሮ ከአባልነት እንዲሰረዝ ይወስናል፣

      ቸ.  የአባላት መዋጮ፣ ሌሎች ክፍያዎችንና የቅጣት መጠን ላይ ይወስናል፣

      ኀ.  የልማት ማህበሩ ሂሳብ በውጭ ኦዲተር እንዲመረመር ያደርጋል፣

      ነ.  የጠቅላላ ጉባዔውን የስብሰባ ሥነ-ስርዓት ደንብ ያወጣል፣

ኘ. የልማት ማህበሩ ከሌሎች የበጎ አድራጎት ድርጅቶች እና ማህበራት ጋር ህብረት ለመፍጠር ወይም ለመዋሃድ ወይም የመከፈል ወይም የመለወጥ የመጨረሻ ውሳኔ ይሰጣል፡፡

አ. በልማት ማህበሩ ሌሎች አካላት ስልጣንና ተግባራት ስር በማይወድቁ የልማት ማህበሩን በሚመለከቱ ጉዳዮች ላይ ይወስናል፡፡

ከ. ¾ÖpLL Ñ<v¯@ K=/S”u`፣ U¡ƒM K=/S”u`“ ìNò uÖpLL Ñ<v@ ÃS[×M Ãh^M/Ãc“uታM::

 1. ጠቅላላ ጉባዔው አስፈላጊ ሆኖ ሲያገኘው በዚህ አንቀጽ ንዑስ-አንቀጽ 1 (ሠ)፣ (በ)፣ (ቸ) እና (ኀ) መሰረት የተሰጡትን ስልጣንና ተግባራት ለልማት ማህበሩ ሥራ አመራር ቦርድ ወይም ለሚያቋቁመው ቋሚ ወይም ጊዜያዊ ኮሚቴ በውክልና ማስተላለፍ ይችላል፡፡
 2. ጠቅላላ ጉባዔው ጉዳዩ ከሚመለከታቸው ህግጋት ጋር ግጭት ከሌለው በስተቀር በዚህ መተዳደሪያ ደንብ ትርጉም ላይ የመጨረሻ ውሳኔ ይሰጣል፡፡

አንቀጽ 17

  የጠቅላላ ጉባዔ ድምጽ አሰጣጥ

 1. ማንኛውም አባል በጠቅላላ ጉባዔው ስብሰባ ላይ ተገኝቶ ድምፅ በሚሰጥበት ጉዳይ ላይ የሚሰጠው ድምጽ አንድ ብቻ ይሆናል::
 2. ማንኛውም የልማት ማህበር አባላት እኩል ድምጽ አላቸው::
 3. ጠቅላላ ጉባዔው በግልጽ ካልፈቀደ በስተቀር ማንኛውም አባል በስብሰባ ላይ እራሱ/ሷ ተገኝቶ ድምጽ መስጠት ይኖርበታል/ይኖርባታል::
 4. የድምጽ አሰጣጡ ሥነ-ሥርዓት ፍትሀዊ ነፃና ግልጽ በሆነ መንገድ ተፈፃሚ ይሆናል::
 5. ከጠቅላላው ጉባዔ የተለየ ሃሣብ ያለው/ያላት የልማት ማህበር አባል የልዩነት ሀሣቡን በቃለ ጉባዔው ላይ ለይቶ ማስፈር ይችላል::
 6. ማንኛውም መደበኛ የልማት ማህበሩ አባል በጠቅላላ ጉባዔው የተላለፈው ውሣኔ የሃገሪቱን ህግጋት ወይም የማህበሩን መተዳደሪያ ደንብ ይጥሳል ብሎ ለኤጀንሲው ሊያመለክት ይችላል::

አንቀጽ 18 

የጠቅላላ ጉባኤው አመራር አካላት ስልጣንና ተግባራት

ጠቅላላ ጉባዔው ሰብሳቢ፣ ምክትል ሰብሳቢ እና ፀሐፊ የሚኖረው ሲሆን ስልጣንና ተግባራቸውም የሚከተለው ነው፣

 1. የጠቅላላ ጉባዔ ሰብሳቢ፣

ሀ. የጠቅላላ ጉባዔውን ስብሰባዎች ይጠራል/ትጠራለች ከፀሐፊው ጋር በመሆን አጀንዳዎችን ያዘጋጃል፣

ለ.  የጉባዔውን ስብሰባ በሊቀመንበርነት ይመራል፡፡

ሐ. ጠቅላላ ጉባዔው የሚያወጣቸውን ደንቦችና የሚሰጣቸውን ውሣኔዎች በትክክል ስራ ላይ መዋላቸውን ይከታተላል፡፡

 1. ምክትል ሰብሳቢ

ሀ. ሰበሳቢው/ዋ በማይኖርበት/ በማትኖርበት ጊዜ ተክቶ/ታ ይሠራል/ትሰራለች፣

ለ. በሰብሳቢው/ዋ ወይም በጠቅላላ ጉባዔው የሚሰጡትን ሌሎች ሰራዎች ያከናውናል፡፡

 1. ፀሐፊ

ሀ.  ከሰብሳቢው/ዋ ጋር በመሆን ለጉባዔው አጀንዳዎችን ያዘጋጃል/ታዘጋጃለች፣

ለ.  የጉባዔውን ስብሰባ ቃለ ጉብዔ ይይዛል፡፡

አንቀጽ 19  

የጠቅላላ ጉባኤ ስብሰባ

 1. የጠቅላላ ጉባዔው መደበኛ ስብሰባ ቢያንስ በዓመት አንድ ጊዜ በጠቅላላ ጉባዔው ሰብሳቢ ጠሪነት የሚካሄድ ሆኖ የበጀት ዓመቱ ከተዘጋ በኋላ ባሉት 30 ቀናት ውስጥ መካሄድ ይኖርበታል፡፡
 2. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 1 መሰረት ሰብሳቢዉ በ30 ቀናት ውስጥ ስብሰባ ያልጠራ እንደሆን ኤጀንሲው በአንድ ወይም ከዚያ በላይ በሆኑ አባላት ጠያቂነት በስብሰባዉ አማካኝነት ወይም በራሱ የጠቅላላ ጉባዔውን ስብሰባ ሊጠራ ይችላል፡፡
 3. የጠቅላላ ጉባዔው ስብሰባ የተጠራው በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 2 መሰረት ከሆነ ኤጀንሲው የጠቅላላ ጉባዔ ሰብሳቢ የሚሆን/የምትሆን ሰው ለምርጫ ሊያቀርብ ይችላል፡፡
 4. የልማት ማህበሩ አስቸኳይ ስብሰባ በማናቸውም ጊዜ በጠቅላላ ጉባዔዉ ሰብሳቢ ወይም ከማህበሩ 10 ከመቶ የሚሆኑት በሚጠይቁበት ጊዜ ሊካሄድ ይችላል፡፡
 1. ለጠቅላላ ጉባዔው መደበኛ ስብሰባ አስራ አምስት የስራ ቀናት ለአስቸኳይ ስብሰባ ደግሞ ከአምስት የስራ ቀናት ባልበለጠ ጊዜ በፊት አባላት የስብሰባው ዝርዝር ጉዳይ፣ ቦታውን፣ ቀኑን፤ እንዲያውቁት ይደረጋል፡፡
 2. የልማት ማህበሩ አባላት ከግማሽ በላይ ከተገኙ ምልዓተ ጉባዔ ይሆናል፡፡
 3. ከዚህ በላይ በንዑስ አንቀጽ 6 የተደነገገው እንዳለ ሆኖ ምልዓተ ጉባዔው ለሁለት ተከታታይ ስብሰባዎች ካልተሟላ የጠቅላላ ጉባዔው ሰብሳቢ የሚቀጥለውን ስብሰባ በተገኙት አባላት እንዲካሄድ ያደርጋል፡፡
 4. በጠቅላላ ጉባዔው መደበኛ ስብሰባ ላይ የተለያዩ ጉዳዮች እንደየሁኔታው በአጀንዳነት ተይዘው ለውይይት ይቀርባሉ፣ ማንኛውም ጉዳይ በአጀንዳነት እንዲያዝለት የሚፈልግ አባል ጠቅላላ ጉባዔ ከመሰብሰቡ ቢያንስ ከአንድ ሳምንት በፊት ለጠቅላላ ጉባዔው ፀሐፊ/ሰብሳቢ በጽሁፍ ይህንኑ ማሳወቅ ይኖርበታል፡፡

አንቀጽ 20  

የምርጫና የውሣኔ አሰጣጥ ሥነ-ሥርዓት

 1. በልማት ማህበሩ የሚመራው በአባላት ሙሉ ተሳትፎ በተመረጡ ሰዎች ይሆናል፣
 2. ጉባዔው ምርጫ ሲያደርግ ምልዓተ ጉባዔው እንደተሟላ የአስመራጭ ኮሚቴ አባላት ተመርጠው ምርጫው እንዲካሄድ ያደርጋሉ፣
 3. አስመራጭ ኮሚቴው ከሁሉ አስቀድሞ የምርጫ መመዘኛዎች በጉባዔው እንዲወስኑ አድርጎ ምርጫውን ያስፈጽማል፣
 4. ጠቅላላ ጉባዔው የአገልግሎት ዘመናቸውን ያጠናቀቁ ወይም የተሻሩ ወይም በተለያዩ ምክንያቶች የተጓደሉ የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባላትን ለመተካት እንደአስፈላጊነቱ የአስመራጭ ኮሚቴ ያቋቁማል፣
 5. የምርጫ ዘመናቸውን ያጠናቀቁ ተመራጮች በድጋሚ እንዲያገለግሉ ከተፈለገ በጥቆማ ለውድድር ቀርበው በድምጽ ብልጫ መመረጥ ይኖርባቸዋል፣ ሆኖም ለ3ኛ ጊዜ ለመመረጥ ቢያንስ ለአንድ የምርጫ ዘመን (4 ዓመት) ማረፍ ይኖርባቸዋል፡፡
 6. የጠቅላላ ጉባዔው ውሳኔዎች በድምፅ ብልጫ ያልፋሉ፣ ድምጽ እኩል ሲሆን ሊቀመንበሩ ወሳኝ ድምጽ ይኖረዋል፣
 7. የልማት ማህበሩ የስብሰባ ሥነ-ሥርዓት በማናቸውም ጊዜ ቢሆን የዲሞክራሲ መርሆችን የተከተለ መሆን አለበት፣
 8. የአስመራጭ ኮሚቴ አባላት እራሳቸውን ለኮሚቴ ምርጫ በዕጩነት ማቅረብ አይችሉም፡፡ ሆኖም ግን የጠቅላላ ጉባዔው ካመነበት ከአስመራጭ ኮሚቴነት በማንሳት በእጩነት ሊያቀርባቸው ይችላል፣
 9. አስመራጭ ኮሚቴው አዲሶቹ ተመራጮች 30 ቀናት ባልበለጠ ጊዜ ውስጥ ስራቸውን ተረክበው እንዲሰሩ የማድረግ ኃላፊነት አለበት፣
 10. የቀድሞ ተመራጮች በምርጫ ከተሰናበቱ ዕለት ጀምሮ ከጠቅላላ ጉባዔ ውሣኔ ውጪ ከርክክብ በስተቀር ስራውን ማንቀሳቀስ አይችሉም፣
 11. በጠቅላላ ጉባዔው አጀንዳ ላይ ቀርበው ያልጸደቁና ያልሰፈሩ ጉዳዮችን በተመለከተ የተሰጡ ውሣኔዎች ተፈፃሚነት አይኖራቸውም፣

አንቀጽ 21  

የሥራ አመራር ቦርድ ሥልጣንና ተግባር

የሥራ አመራር ቦርድ ተጠሪነቱ ለጠቅላላ ጉባዔው ሆኖ የሚከተሉት ሥልጣንና ተግባራት ይኖሩታል፡-

 1. የልማት ማህበሩን ዋና ዳይሬክተር ይሾማል፣ ይሽራል /ይቀጥራል ፣ ያሰናብታል/፣
 2. በጠቅላላ ጉባዔ የሚሰጡ ውሣኔዎችንና የሚወጡ እቅዶችን በዋና ዳይሬክቴር ተግባራዊ መደረጋቸውን ይቆጣጠራል፣ ይከታተላል፣
 3. የልማት ማኅበሩን ፖሊሲ ለማውጣት ወይም ለማሻሻል የልማት ማኅበሩ ሥራ አስፈፃሚ አካል የሚያቀርባቸውን ሀሳቦች ተቀብሎና አስፈላጊም ሲሆን የራሱን አስተያየት ጨምሮ ውሣኔ እንዲሰጥባቸው ለጉባዔው ያቀርባል፣
 4. በገንዘብ ወይም በማቴሪያል ለልማት ማኅበሩ ፕሮግራም ማስፈፀሚያ የሚሆኑ ገቢዎች መኖራቸውን ያረጋግጣል፣ ድጋፍ የሚገኝበትንም መንገድ ይቀይሳል፣
 5. ቅርንጫፍ ጽ/ቤቶች አስፈላጊ በሆኑ አካባቢዎች እንደአስፈላጊነቱ ለጠቅላላ ጉባዔ አቅርቦ ያስወስናል፣
 6. የልማት ማኅበሩ የስራ አስፈፃሚ አካላት የሚቀርቡ የሥራ አፈፃፀም ሪፖርቶችን መርምሮ ከአስተያየት ጋር ለጠቅላላ ጉባኤ ያቀርባል፣
 7. የልማት ማኅበሩ ሠራተኞች የሚቀጠሩበትንና የሚተዳደሩበትን ደንብ ያወጣል፣
 8. በልማት ማኅበሩ የአጭር፣ የመካከለኛና የረጅም ጊዜ ዕቅድና በጀት ላይ በመምከር ለጠቅላላው ጉባዔ ለውሣኔ ያቀርባል፣
 9. የሰራተኞች መተዳደሪያ ደንብ ያወጣል፣
 10.  የቦርዱን የስብሰባ ሥነ-ሥርዓት ደንብ ይወጣል፣
 11. አስቸኳይ የጠቅላላ ጉባዔ ስብሰባ የሚጠራበት ምክንያት ሲያጋጥም ጥሪ እንዲደረግ ይወስናል፡፡
 12. የቦርድ አባል የሆነ ማንኛውም ሰው በተጨማሪ ኦዲተር ወይም ዋና ዳይሬክቴር ሆኖ ሊሰራ አይችልም፡፡     

አንቀጽ 22  

የሥራ አመራር ቦርድ አባላት

 1. የሥራ አመራር ቦርድ ከ5-7 አባላት ይኖሩታል፣
 2. ቦርዱ ሰብሳቢውንና ምክትል ሰብሳቢውን ይመርጣል፣
 3. የልማት ማኅበሩ ዋና ዳሬክተር ድምጽ የመስጠት መብት ሳይኖረው የቦርዱ ፀሐፊ ሆኖ ይሰራል፣

1. ሰብሳቢው፡ተጠሪነቱ ለጉባዔውና ለቦርዱ ሆኖ፡-

ሀ. የቦርዱን ስብሰባ በሊቀመንበርነት ይመራል፣

ለ. ቦርዱ በስብሰባ ያሳለፋቸውን ውሣኔዎች ለጠቅላላው ጉባዔ ያቀርባል፣

ሐ. ቦርዱ የሚያወጣቸውን የበጎ አድራጐት ማኅበሩን ፖሊሲዎች ስትራቴጂዎችና መመሪያዎች ለጠቅላላው ጉባዔ አቅርቦ ያፀድቃል፣

መ. ጠቅላላው ጉባዔና ቦርዱ የሚያሳልፏቸው ውሣኔዎች ተግባራዊ እንዲሆኑ ለዋና ዳይሬክተር ትዕዛዝ ያስተላልፋል፣

ሠ. የልማት ማኅበሩን ማኔጅመንት የሥራ አፈፃፀም በቅርብ ይከታተላል፣

ረ.  ጠቅላላ ጉባዔው ያፀደቀውን የሥራ አፈፃፀምና የኦዲት ሪፖርት ለሚመለከታቸው    አካላት እንዲልክ ለዋና ዳይሬክተር ትዕዛዝ ያስተላልፋል፣ 

  ሰ. ከኦዲት ሪፖርት ውጭ ያሉትን ዓመታዊ ሪፖርቶች በጉባዔው መደበኛ ስብሰባ ያቀርባል፡፡

2. ምክትል ሰብሳቢ፡-

         ሀ.  ሰብሳቢው በሌለ ጊዜ ሰብሳቢውን ተክቶ ይሠራል፣

         ለ.  በሰብሳቢው ወይም በጠቅላላ ጉባዔው የሚሰጠውን ተጨማሪ ሥራ ያከናውናል

3. ፀሐፊ፡-

ሀ.  ተጠሪነቱ ለቦርዱ ነው፣

ለ.  የቦርዱን የስብሰባ አጀንዳዎች ከሰብሳቢው ጋር በመነጋገር ያዘጋጃል፣

ሐ.  የቦርዱን ስብሰባ ቃለ ጉባዔ ይይዛል፣

መ.  የቦርዱ ጽ/ቤት መዛግብትና ሠነድ ይጠብቃል፡፡

አንቀጽ 23

የሥራ አመራር ቦርድ የስብሰባ፣ የድምጽ አሰጣጥ ሥነ-ሥርዓትና የቦርድ አባላት የአገልግሎት ዘመን

 1. የቦርዱ መደበኛ ስብሰባ በዓመት አራት ጊዜ የሚከናወን ሆኖ አስቸኳይ ስብሰባ የሚያስፈልግበት ምክንያት ሲኖር ልዩ ስብሰባ ሊያደርግ ይችላል፣
 2. አስቸኳይ ስብሰባ በቦርድ ሰብሳቢ ወይም በልማት ማኅበሩ ዋና ዳሬክተር ሊጠራ ይችላል፣
 3. ከቦርዱ አባላት ውስጥ ከግማሽ በላይ ከተገኙ ምልዓተ ጉባዔው እንደተሟላ ይቆጠራል፣ ምልዓተ ጉባዔ ካልተሟላ ድጋሚ ለስብሰባ ጥሪ ይደረጋል፡፡ በድጋሚ በተደረገው ጥሪ ምልዓተ ጉባዔ ካልተሟላ በተገኙ አባላት ስብሰባ ሊካሄድ ይችላል፣
 4. ውሣኔዎች በድምፅ ብልጫ ይተላለፋሉ፤ ድምጽ እኩል በሚከፈልበት ጊዜ ሰብሳቢው የደገፈው ሃሣብ ይፀናል፣
 5. የቦርድ አባላት የአገልግሎት ዘመን ለአራት ዓመት ይሆናል፤ ሆኖም አንድ የቦርድ አባል ከሁለት ጊዜ በላይ ሊመረጥ አይችልም፣
 6. የቦርድ አባላት ያለደመወዝ ያገለግላሉ፤ ሆኖም ለልማት ማኅበሩ ስራ ሲንቀሳቀሱ አበልና ትራንስፖርት ይከፈላቸዋል፡፡

አንቀጽ 24

 የኦዲት ኮሚቴ ኃላፊነትና ተግባራት

1 ¾TIu\ ¾*Ç=ƒ ¢T>‚ ›vLƒ ŸTIu\ ›vLƒ S”ŸM uÖpLL Ñ<vዔ@¨< ¾T>S[Ö< feƒ ›vLƒ ¾T>•\ƒ c=J” }Ö]’~U KÖpLL Ñ<v¯@¨< ÃJ“M::

2. ¾*Ç=ƒ ¢T>‚¨< ¾Y^ ²S” ›^ƒ ¯Sƒ ÃJ“M J•U ›eðLÑ> J• c=ј እÁ”Ç”Æ ›vM uÉÒT> K=S[Ø Ã‹LM::

3. ¾*Ç=ƒ ¢T>‚¨< kØKA ¾}SKŸ~ƒ” }Óv^ƒ ÁŸ“¨<“M :

G. ÖpLL Ñ<v¯@¨< ¾¨c“†¨< þK=c=­‹“ ýaÓ^V‹እ”Ç=G<U K?KA‹ ¨<d’@­‹U u›Óvu< S}Óu^†¨<” Á[ÒÓ×M ::

K. ¾Tህu\ ¾Y^ ›”Lƒ ¾TIu\” }Óv^ƒ uT>Öuk¨< Å[Í KTŸ“¨” uT>Áe‹M G<’@ታuc¨< ኃÃM uSd]Á“ uc=e}U }TEM}¨< ¾}Å^Ì SJ“†¨<” Á[ÒÓ×M ::

N. ¾TIu\” }Óv^ƒ KTŸ“¨” Sc“¡M ¾J’< þK=c=­‹”“ SS]Á­‹”  እÁÖ“ ¾T>hhK<uƒ” ¨ÃU ¾T>K¨Ö<uƒ” ›e}Á¾ƒ እ”ÇeðLÑ>’~ KY^ ›S^` x`É ¨ÃU KÖpLL Ñ<v¯@¨< ›p`x Áe¨e“M ::

S. ¾Y^ ›S^` x`É u²=I QÑ Å”w Ÿ}cÖ¨< eM×” ¨<Ü ¾J’ }Óv` SðìS<” ¨Ã”U ¾}cÖ¨<” ኃLò’ƒ u›Óvu< ›KS¨×~” c=Á[ÒÓØ ›e†”Dà ¾ÖpLL Ñ<v¯@ cwcv እ”Ç=Ö^“ }Ñu=¨< `U͝እ”Ç=¨cÉ ÁÅ`ÒM::

W. ¾TIu\” H>dw u¯Sƒ ›”É Ñ>ዜ S`Ua KÖpLL Ñ<vኤ ሪፖርት ያቀርባል ::

አንቀጽ 25

የልማት ማኅበሩ ዋና ዳይሬክቴር ተግባርና ኃላፊነት

የልማት ማኅበሩ ዋና ዳይሬክቴር ተጠሪነቱ ለቦርድ ሆኖ የሚከተሉትን ሥልጣንና ተግባሮች ይኖሩታል፡፡

 1. በማናቸውም አካል ዘንድ የልማት ማኅበሩን ይወክላል፣ የልማት ማኅበሩን ሥራ በተመለከተ ማናቸውም ጉዳዮች ይፈጽማል፣ ውክልና ይሰጣል፣ በልማት ማኅበሩ ስም የደብዳቤ ልውውጦችን ያደርጋል ውል ይዋዋላል፣
 2. በልማት ማኅበሩ ስም የሚከፈተውን የባንክ ሂሣብ እና ቼክ ወይም ሐዋላ ከሂሣብ ሹሙ ጋር በጣምራ ፊርማ ያንቀሳቅሳል፣
 3. በጠቅላላው ጉባዔና በቦርድ የሚተላለፉ ውሣኔዎችን ተግባራዊ ያደርጋል፣
 4. የልማት ማኅበሩን የየሶስት ወር እና ዓመታዊ የሥራና የፋይናንስ ሪፖርቶች እያዘጋጀ (በየሶስት ወሩ እና በየዓመቱ) ለቦርዱ ያቀርባል፣
 5. የልማት ማኅበሩን ፖሊሲ በማውጣትና የበጀት እና የሥራ እቅድ በማዘጋጀት ለቦርዱ ያቀርባል፣
 • በመተዳደሪያ ደንቡ መሠረት ለልማት ማኅበሩ ገቢ የሚገኝበትን ዘዴ ይቀይሳል፣ የበጎ አድራጐት ማኅበሩን ዓላማ ከግብ ሊያደርሱ የሚችሉ ስልቶችን በመቀየስ ያስፈጽማል፣
 • ቦርዱ በሚያወጣው የአስተዳደር ደንብ መሠረት ሠራተኞችን ይቀጥራል፣ ያሰናብታል፣ ደመወዛቸውንና አበላቸውን ይወስናል፣
 • ከሂሣብ ሹሙ የሥራ ኃላፊነቶች ውጭ ያሉትን የሥራ ድልድሎች በማዘጋጀት ለቦርዱ ያቀርባል፣
 • ሂሣብ ሹምና ገንዘብ ያዥን ጨምሮ፣ በስሩ የሚገኙትን ሠራተኞች እያስተባበረ፣ እየተከታተለና እየተቆጣጠረ የበጎ አድራጐት ማኅበሩን የዕለት ተዕለት የሥራ እንቅስቃሴ ይመራል፣
 •  የልማት ማኅበሩን የሥራ እንቅስቃሴ በተመለከተ ሌሎች የማኔጅመንት ውሣኔዎችን ይሰጣል፣
 • ዋና ዳይሬክተር የልማት ማኅበሩ አባል ከሆነ ሐሳቡን ለማጽደቅ ወይም በኃላፊነቱ የተከናወነውን ለማጽደቅ በሚያደርገው ጠቅላላ ጉባኤ ድምጽ የመስጠት መብት አይኖረውም፣
 • የልማት ማኅበሩ መተዳደሪያ ደንብ ወይም የጠቅላላ ጉባዔ ውሣኔን በማይቃረን ሁኔታ ከቦርዱ የሚሰጡትን ሌሎች ተግባራት ያከናውናል፡፡

አንቀጽ 26

የልማት ማኅበሩ ሂሣብ ሹም ተግባርና ኃላፊነት

ሂሣብ ሹሙ ተጠሪነቱ ለልማት ማኅበሩ ዋና ዳይሬክቴር ሆኖ የሚከተሉት ተግባራትና ኃላፊነቶች ይኖሩታል፤

 1. የልማት ማኅበሩን ገቢና ወጪ ሂሣብ ይቆጣጠራል፣ በትክክል እንዲመዘገብና እንዲያዝ ያደርጋል፣
 2. የልማት ማኅበሩ ሂሣብ የሚንቀሳቀሰው በታወቀ የሂሣብ አሠራር ደንብ መሠረት መሆኑን ይቆጣጠራል፣
 3. የልማት ማኅበሩን የባንክ ሂሣብና ቼክ ወይም ሐዋላ ከዋና ዳይሬክተር ጋር በጣምራ ፊርማ ያንቀሳቅሳል፣
 4. የልማት ማኅበሩ የሂሣብ መዛግብት እና የተለያዩ ሰነዶች በጥንቃቄ እንዲያዙ ያደርጋል፣
 5. የሂሣብ መዝገብ፣ ገቢ እና ወጪ፣ ሀብት እና ዕዳን ያካተተ ሰነድ ያዘጋጃል፣
 6. የልማት ማኅበሩ ገቢ በሚያስገኙ ሥራዎች ላይ በሚሠማራበት ጊዜ ለዚሁ ሥራ የሚውሉ የተለያዩ የሂሣብ መዛግብት እንዲያዙ ያደርጋል፡፡

›”kê 27 

 ¾p`”Ýõ ê/u?ƒ ›S^` ¢T>‚

1. ŸGÉÁ µ” ¨<ß ¾}Ÿð}¨< p/ê/u?ƒ uT>Áe}vw^†¨< ›”vu=­‹ ’ª] uJ’< ¾GMT S<K< ›vLƒ S”ŸM ¾T>S[Ø ›”M c=J” ŸZeƒ እeŸ ›Ueƒ ›vLƒ Õታ\M::

2. }Ö]’~ Kp/ê/u?~“ KGMT e^ ›S^` x`É u×U^ ÃJ“M::

3. ¾Y^ ²S’< G<Kƒ ¯Sƒ ÃJ“M:: J•U Ó” ÅÓV uSS[Ø TÑMÑM ËLM::

4. ¾p`”Ýõ ›S^` ¢T>‚ ›vLƒ ŸSGŸL†¨< cwdu=“ U/cwdu= S`Ö¨< Kp/ê/u?~ Ád¨<nK<:: ¾p/ê/u?~ ኃLò /›e}vv] ìNò ÃJ“M::

5. ¾p/ê/u?~ ኃLò/›e}vv] c=kÖ` ›e}Á¾ƒ Ãc×M:: K?KA‹ W^}™‹ pØ` Ÿp/ê/u?~ ኃLò/›e}vv] Ò` uSJ” ÁeðêTM::

6. ¾p/ê/u?~” እ”penc? ÁT¡^M’‚¡’>”© ÉÒõ Ãc×M::

7. p/ê/u?~ uT>Áe}vw^†¨< ›”vu=­‹ KT>’c< ‹Óa‹/Øo­‹ uÅ[ͨ< ULi cØ„ Ád¨<nM፤ Ÿ›pS< uLà ¾T>J’<ƒ” KGMT e^ ›S^` x`É ]þ`ƒ Ák`vM::

አንቀጽ 28

የልማት ማኅበሩ የገቢ ምንጭ

የልማት ማኅበሩ የገቢ ምንጭ የአባላት መዋጮ፣ በጠቅላላ ጉባዔው ውሳኔ በልማት ማህበሩ ከሚተዳደር ተቋማት ክራይና ከሕዝባዊ መዋጮ፣ ከገቢ ማስገኛ ስራዎችና ከእርዳታ ሰጪዎች የሚገኝ ገንዘብ ወይም ንብረት በገቢ ምንጭነት ሊወሰድ ይችላል፡፡

አንቀጽ 28

የልማት ማኅበሩን መተዳደሪያ ደንብ ስለማሻሻል

1. የዚህ መተዳደሪያ ደንብ የማሻሻያ ሀሳብ ከጠቅላላ ጉባዔው አባላት ¼ኛ ባላነሱ አባላት ጠያቂነት በስብሰባ አጀንዳነት ይያዛል፡፡

2. የዚህ መተዳደሪያ ደንብ የማሻሻያ ሀሳብ በጠቅላላ ጉባዔ መደበኛ ስብሰባ የሚወሰን ሆኖ የማሻሻያ ጥያቄው ለጠቅላላ ጉባዔው ሰብሳቢ፣ ፀሐፊ ወይም ዳይሬክተር የጉባዔው ጥሪ ከመሰራጨቱ በፊት መቅረብ ይኖርበታል፡፡

3. የመተዳደሪያ ደንቡ የሚሻሻለው የማሻሻያ ሀሳቡ ከግማሽ በላይ አባላት በተገኙበት የጠቅላላ ጉባዔው ስብሰባ ¾ ድምጽ ሲያገኝ ነው፡፡

4. የመተዳደሪያ ደንቡ እንዲሻሻል የተላለፈውን ውሳኔ ኤጀንሲው ያላጸደቀው እንደሆን ባልጸደቀበት ጉዳይ ላይ የሚወያይ ስብሰባ ይጠራል፡፡

5. እንዲሻሻል የተወሰነው የመተዳደሪያ ደንብ በኤጀንሲው በኩል ታይቶ ከመጽደቁ በፊት ስራ ላይ ሊውል አይችልም፡፡

አንቀጽ 29  

ስለልማት ማኅበሩ መዋሃድና መለወጥ

1. ልማት ማህበሩ ወደ ተለያዩ የበጎ አድራት ድርጅቶች የሚከፋፈለው፣ ከሌላ የበጎ አድራጎት ድርጅት ጋር የሚዋሃደው ወይም ወደ ሌላ አይነት በጎ አድራጎት ድርጅትነት የሚለወጠው በጠቅላላ ጉባዔው በ¾ ድምፅ ሲወሰን ነው፡፡

2. ከልማት ማህበሩ ጋር የሚዋሃደው በጎ አድራጎት ድርጅት ጋር የሚደረገውን ድርድር የሚያከናውነው ኮሚቴ የጠቅላላ ጉባዔውን ሰብሳቢ፣ የየሥራ አመራር ቦርድ ሰብሳብና የልማት ማህበሩን ዋና ዳይሬክተር ማካተት ይኖርበታል፡፡

አንቀጽ 30   

ስለልማት ማኅበሩ መፍረስ

1. ልማት ማህበሩ የሚፈርሰው የጠቅላላ ጉባዔ አባላት ማህበሩ እንዲፈርስ በ¾ድምፅ ሲወስኑ ነው፡፡

2. ጠቅላላ ጉባዔው ልማት ማህበሩን ለማፍረስ ከወሰነበት ቀን አንስቶ ስድስት ወራት ሳያልፍ የበጐ አድራጐት ማህበሩ ሥራ አስኪያጅ የንብረት ዝርዝር (Inventory) አዘጋጅቶ ከማፍረስ ውሳኔው ጋር በማያያዝ ለበጎ አድራጎት ድርጅቶችና ማህበራት ኤጀንሲ ያቀርባል፡፡

3. ጠቅላላ ጉባዔው ልማት ማህበሩን ለማፍረስ በወሰደው ውሳኔ ላይ የልማት ማህበሩን ንብረት ሊረከብ ይገባዋል የሚለውን የበጎ አድራጎት ድርጅት ወይም ማህበር ወይም የመንግስት አካል ሊያመለክት ይችላል፡፡

አንቀጽ 31

   የመተዳደሪያ ደንብ የሚጸናበት ጊዜ

ይህ የመተዳደሪያ ደንብ በበጎ አድራጎት ድርጅቶችና ማህበራት ኤጀንሲ ከፀደቀበት ­­                    ዓ.ም ጀምሮ የፀና ይሆናል፡፡

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *